قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
ﻣﺎ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺳﻌﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﺑﻠﮑـِ اﯾﻦ ﺟﺬاﺑﯿﺘﻪ ﮐـِ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻪ !

.

.

.

.

ﻋﺠـــﺐ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻮد....

دﯾﺴﮏ ﮐﻤﺮ ﮔﺮﻓﺘﻢ{-7-}
8 + / 0 - 1392/09/23 - 13:25
دیدگاه
MADARM-ZAHRA

خيلي داغون بود...

1392/09/23 - 13:26 Like
afra

{-77-}

1392/09/23 - 13:29 Like
zahra27

حق داری

1393/01/18 - 07:58 Like
afra

:)

1393/01/19 - 12:32 Like

امتياز مثبت

(8 کاربر)