قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
گاهی گمان نمیکنی و می شود / گاهی نمی شود که نمی شود

گاهی هزار دوره دعا بی اجابتست / گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود

گاهی گدای گدایی و بخت نیست /گاهی تمام شهر گدای تو میشود . . .
5 + / 0 - 1392/12/08 - 09:51

امتياز مثبت

(5 کاربر)