قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
خلاصه این که خُلق و خوي والدین تمامی احوال آنان در اوقات و نیات آنها بلکه احوالِ نفس اوقات
در حال انعقاد نطفه و غذاي مادر در زمان حمل چون دیگر اوصاف روانی و جسمانی او همه در مزاج
طفل تأثیري بسزا دارند، و حق سبحانه از مجراي وجود خودِ والدین نفخ روح می کند و روح از این
مجاري رنگ می گیرد چون آب آسمان از وادیها.
8 + / 0 - 1392/12/22 - 12:55 در همسرانه

امتياز مثبت

(8 کاربر)