قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
هر مریضی و نقص خلقت که در فرزندان پدید می آید از پدر و مادر است که به قوانین طبیعت و
الهی توجه ندارند و بعد می گویند که فلان فرزند را خدا این گونه ناقص کرد در حالی که نمی دانند که
همه خوبیها مال اوست و هیچ شرّي به او برنمی گردد و این ما و « و الخیر بیدیک و الشّرُ لیس الیک »
شما هستیم که با مراعات نکردن قوانین الهی و قوانین مجعولۀ در خلقت این گرفتاریها را به بار
می آوریم سپس آن را به گردن خدا و عالم می اندازیم در حالی که او خودش را در خصوص خلقت
انسان به ( احسن الخالقین) ستوده است. پس شرّ از ما هست و همه خیر مال اوست و از نکو جز
نکوئی ناید.
9 + / 0 - 1392/12/22 - 13:01 در همسرانه

امتياز مثبت

(9 کاربر)