قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
سلام حاجی....


شنیدم حاج خانم برای چندمین بار دلش هوس طواف کعبه کرد

شما هم از خدا خواسته لبیک گفتی...

مکه خوش گذشت ؟ ...


خدایت خوب بود... دینت کامل شد، سنگ هایت را به شیطان زدی؟!

حاجی سوغاتی هایت بوی ندامت می دهند؟! حاجی، لباست از جنس اعلاست؟


حاجی عجب دمپایی سفیدی؟!

سفر چطور بود حاجی..؟؟ خوش گذشت....؟؟


شنیدم حاج خانم بسیار ولخرجی کرده و چند النگو و سینه ریز گرانخریده....

حاجی جان خبر داری حسن اقا

همین همسایه چند خانه بالاتر....


کلیه اش را فروخته تا برای دخترش جهاز بخرد...؟؟؟

دخترش 3 سال است مراسمش هرماه عقب افتاده....


طفلکی ها هفته قبل بعد از 3 سال مراسم ساده ای گرفتند و ازدواج کردند.

آنها را بی خیال حاجی جان...اصل حالت چطور است...؟؟


شنیدم دیشب شام مفصلی به مهمانها داده ای.....

چند کودک گرسنه دم در هی اذیت میکردند !!!!!


و غدا میخواستند...آنها را دیدی حاجی...؟؟


حاجی، با این همه ریا، باز هم مکه خوش گذشت ت ت ت ؟!

سرت را درد نیاورم حاجی جان...


زیارت قبول....
5 + / 0 - 1393/02/09 - 21:04

امتياز مثبت

(5 کاربر)