قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
بیش از هزار چشم به فینال می رود
امشب که غزّه از نفس و حال می رود
در گیر و دار جام خیالیِ یک جهان
طفلی که عُمر او نشده سال٬ می رود
9 + / 0 - 1393/04/23 - 01:25 در یمن

امتياز مثبت

(9 کاربر)