قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
شنیدي میگن جوري میزنمت که یکي از دربخوري یکي از دیوار؟!
ولي
شنیدن کي بوَد مانند دیدن!؟
آخه باباشنید ,
حسین شنید ,
زینب شنید ,
ما هم شنیدیم!
اماحسن دید ... ای‌وای‌مادرم...
مادر جوانم... ایام‌فاطمیه‌تسلیت ...
.
.
#یاس#چادر#حسن
5 + / 0 - 1393/12/24 - 16:37 در ریحانه النبی

امتياز مثبت

(5 کاربر)

باز نشر