قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
بچه شیعه - همسنگرم مواظب باش...!

داریم جایی "زنـدگـــی" میکنیم کـه:

هَرزگی "مـُـــــد" اســت (!)

بی آبرویــی "کلاس" اســـت (!)

مَســـــتی دود "تَفـــریــح" اســـت (!)

گــُـرگ بــودن رَمـــز "مُوفقیت" اســـت (!)

بی فرهنگی "فرهنگ" است(!)

پشت به ارزش ها واعتقادات کردن نشانه "رشد ونبوغ" است(!)
و......................
خدایا ممنون که نه باکلاسم نه روشنفکر ونه... فقط تو رو میخواهم و بس

و تو ای بچه شیعه - همسنگر

مواظب باش...!
7 + / 0 - 1394/01/11 - 11:46

امتياز مثبت

(7 کاربر)