قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
همه‌جا هست، ولی پیشِ خدا نیست !
سجادۀ زَردوز که محرابِ دعا نیست !

گفتند سر سجده کجا رفته حواست ؟
اندیشه سَیّالِ من ـ ای دوست ـ کجا نیست؟!

از شدّتِ اِخلاصِ من عالَم شده حیران!
تعریف نباشد، ابداً قصدِ ریا نیست!!

از کمّیتِ کار که هر روز سه وعده
از کیفیتش نیز همین بس که قضا نیست!

یک‌ ذرّه فقط کُندتر از سرعتِ نور است
هر رکعتِ من حائزِ عنوان جهانی‌ست!

این سجدۀ سهو است؟ و یا رکعتِ آخر؟
چندی‌ست که این حافظه در خدمتِ ما نیست!

ای دلبرِ من! تا غمِ وام است و تورُّم
محراب به یاد خمِ ابروی شما نیست !

بی‌دغدغه یک سجدۀ راحت نتوان کرد
تا فکر من از قسطِ عقب‌مانده جدا نیست!

هر سکّه که دادند دوتا سکّه گرفتند
گفتند: که این بهرۀ بانکی‌ست، رِبا نیست!

از بس‌ که پیِ نیم‌ وَجَب نانِ حلالیم
در سجدۀ ما رونق اگر هست، صفا نیست !!
7 + / 0 - 1394/01/24 - 18:13 در فقط برای خدا
پیوست عکس:
Screenshot_2013-01-04-14-53-02.png
Screenshot_2013-01-04-14-53-02.png · 488x396px, 446KB

امتياز مثبت

(7 کاربر)