قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
اینجا هر قدم که برداری رایحه دل انگیز اقاقیایی دلت را اسیر جادوی طراوت آنانی می کند که در مدرسه عشق نام شان را تازه تازه نوشته بودند ، اما شوق و اخلاص شان آنان را به اریکه استادی نشاند.

وَه که چه بهشتی در انتظارمان بود ... به رسم ادب ، سر به زیر و لب به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) گشودیم و پای در آن سرای پر رمز و راز گذاردیم . تا چشم می دید وسعت تنگ های چوبی بود و ماهی هایی که بی صدا جان به آبی عشق سپرده و دست بسته در ساحل به خواب آرمیده اند بند بند احساساتمان از هم گسست و بغض گلویمان شکست .

به صدها تابوت که نه ! صدها تنگ خاکی چشم دوختیم ، که شهدای مظلوم غواص را از مقابل چشم هایی که از خواب دنیا پریده ، با اشک تا آرامگاه ابدیشان جا به جا می کند .

گوش دل باز کنیم نغمه صدف هایی که پیام دریایی شدن را با خود دارند و مروارید هایی که از دل خاک بیرون آمده اند را می شنویم... گویی این 175 غواص که شاهد غرق شدنمان بوده اند از بهشت به نجاتمان رسیده اند.

به عقب که برگشتم ، هر کس کنجی خلوت کرده بود و زیر گوش مسافری از بهشت نجوا می کرد .. بعضی ها هم هق هق کنان واگویه های ناگفته ش
8 + / 0 - 1394/03/30 - 11:49

امتياز مثبت

(8 کاربر)