قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
ناگفته شان را به یادبود روی تابوت ها می نوشتند . شاید هم می خواستند ، مطمئن شوند ، سلام و عرض تحیت شان به خط و رسم شهیدی حضور سرور و سالار شهیدان تقدیم می شود.... یکی می نوشت سلام مان را به ارباب بی کفن برسانید ، دیگری می نوشت خوشا به حال تان شفاعت ما یادتان نرود ، آن دیگری از قول شهید غواص و خطاب به سالار شهیدان نوشت ؛ "دست من خورد به آبی که نصیب تو نشد" و یکی هم نوشت شهدا شرمنده ایم ! شرمنده ایم که شما با دستان بسته از دنیا دل کنده و پرواز را غنیمت شمرده اید و ما هنوز چشم ، گوش ، زبان و افکارمان را به روی گناه نبسته ایم و هنوز غرق در روزمرگی ها یمان هستیم ...!

امروز نه شما بر شانه های ما ، بلکه ما زیر سایه ی پرنیان بهشتیتان می خواهیم به بدرقه تان آییم به امید آن که گوشه ی بال فرشته صفت شما بر دل های مرده مان گیرد و باز به کیمیای عطر یادتان زنده شویم.
8 + / 0 - 1394/03/30 - 11:50

امتياز مثبت

(8 کاربر)