قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
داشتم باهاش حرف میزدم که نگاهش افتاد به یه زن بد حجاب،رویش را برگردوند،دیدم صورتش سرخ شده با ناراحتی گفت: غیرت شوهرش کجا رفته؟ غیرت پدرش کجا رفته؟ غیرت برادرش کجا رفته؟ بعد رو به آسمون کرد و گفت: خدایا تو شاهد باش ما حاظر نیستیم چنین صحنه هایی توی مملکتمون ببینیم نکنه به خاطر اینا به ما غضب کنی و بلاهاتو نازل کنی"شهید ابراهیم امیر عباسی"
4 + / 0 - 1394/05/06 - 23:55 در اسمانی ها

امتياز مثبت

(4 کاربر)