قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
|| https://telegram.me/joinchat/A1mYZQAmVqmJaYtnirjWTw |||از تمام دوستان آشنا به زبان انگلیسی ساکن اصفهان دعوت می شود جهت همکاری در ترجمه و رصد فعالیت های دشمن در حوزه مهدویت و آخرالزمان به گروه زیر مراجعه نمایند.
3 + / 0 - 1394/06/27 - 12:39 در اسمانی ها

امتياز مثبت

(3 کاربر)